Ministeren

Dato 15. juni 2017

J nr. 2017 - 1826

 

Flexafregning

 

Kære Ole Erik Toft

Tak for din henvendelse om flexafregning og opkrævning af nettariffer.

Som bekendt giver flexafregning mulighed for, at elforbruget måles og opgøres time for time hos samtlige kundegrupper. Når Energinet.dk i samråd med branchen ønsker at indføre flexafregning, skyldes det blandt andet, at flexafregning understøtter et mere fleksibelt forbrug. Implementering af flexafregning sker efter anmeldelse til Energitilsynet, som skal godkende den ønskede model. Sker det, kan den nye model anvendes.

Det er i den forbindelse vigtigt for mig at understrege, at Energitilsynet er en uafhængig myndighed, der på baggrund af Energinet.dks anmeldelse vurderer om flexafregning kan godkendes og omfatte årsbaserede anlæg. Der er altså ikke nogen politisk involvering i denne proces, og det ligger derfor uden for min beføjelse som minister at blande mig i Energitilsynets vurdering.

Jeg forholder mig dog positivt til, at flexafregning giver elforbrugerne mulighed for løbende at blive afregnet for deres faktiske forbrug, og at flexafregning på den måde kan medvirke til et mere fleksibelt elforbrug til gavn for både elforbrugere og elsystemet.

Når det er sagt, kan jeg selvfølgelig godt forstå, at det er ærgerligt at skulle betale mere for en vare, end man har gjort tidligere. Du skal dog være opmærksom på, at forslaget ikke vedrører den fritagelse, som blandt andre ejere af solceller har i forbindelse med PSO og elafgift.

Hvad angår nettariffer, mener jeg, som jeg også skrev til dig i mit svar til dig af 5. februar 2017, at det er rimeligt, at solcelleejerne over tariffen betaler for de omkostninger, de giver anledning til.

 

Med venlig hilsen,

 Lars Chr. Lilleholt

 

Side 1/1

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Stormgade 2-6

1470 København K

 

T: +45 3392 2800

E: efkm@efkm.dk   

www.efkm.dk

_______________________________________________________

 

Ministeren

 Dato: 16. februar 2017

 J nr. 2017-300

 Ændring af tariffer og PSO-aftalen

 

Kære Ole Erik Toft

Tak for din e-mail af 28. december 2016, hvor du udtrykker bekymring over nettoafregningsordningen set i forhold til tariffer og den i PSO-aftalen fastsatte udfasning af PSO.

Jeg antager, at din bekymring over den øgede tarifering vedrører det forhold, at flere netselskaber har ændret tariferingsmodel i 2016.

Når netselskaber ønsker at ændre tariferingsmodel, sker det efter anmeldelse til Energitilsynet, som skal godkende den ønskede model. Sker det, kan netselskaber anvende den nye model. Tariferingen, det vil sige måden, der tariferes på og de specifikke satser, er således alene en sag mellem netselskaberne på den ene side og Energitilsynet på den anden. Der er ikke nogen politisk involvering i denne proces, og det ligger derfor uden for mit område at gå ind i sagen.

Energitilsynet, der er en uafhængig myndighed, vurderer på baggrund af el- direktivet, lovgrundlag mv., om netselskabernes ønsker kan tages til efterretning, dvs. godkendes og indføres. Jeg har fuld tillid til, at Energitilsynet udfylder denne rolle. Det indebærer, at jeg som minister ikke involverer mig i Energitilsynets vurdering af, om der er behov for en ny tariferingsmodel. Det samme gælder for netselskaberne, som er private virksomheder.

Jeg vil imidlertid gerne forholde mig til de forhold, som er nævnt i lovgivningen, nemlig at tarifferne som udgangspunkt skal være rimelige, objektive og ikke- diskriminerende. Dermed skal de enkelte forbrugere via tarifferne betale for de omkostninger, de giver anledning til. Disse principper, som jeg finder rimelige, bunder i EU’s eldirektiv.

I det omfang at solcelleejerne reelt giver anledning til en omkostning for net- selskaber, finder jeg derfor også, at det er rimeligt, at det er solcelleejerne, som betaler for denne omkostning. Omkostningen går til at vedligeholde og udbygge elnettet, så også solcelleejere har elektricitet i stikkontakten, når solen skinner mindre, og produktionen fra solcelleanlægget muligvis ikke er stor nok til at dække det direkte forbrug. I disse tilfælde har jeg som nævnt fuld tillid til, at Energitilsynet udfylder sin rolle, og at Energitilsynet alene godkender modeller, som er i overensstemmelse med de relevante EU-direktiver og lovgivning.

Jeg kan selvfølgelig godt forstå, hvis du er utilfreds med stigningerne i tariffernes satser, idet det jo altid er en ærgerlig situation at skulle betale mere for en vare, end man har gjort tidligere. Omvendt er det også vigtigt for mig at understrege, at der ikke ligger en politisk beslutning bag disse stigninger, og at jeg ikke kan gå ind i sagen.

I forhold til udfasning af PSO’en er det korrekt, at udfasningen betyder, at du ikke fremadrettet har samme mulighed for at nettoafregne PSO af den produktion, som du måtte producere og bruge selv. Jeg gør dog opmærksom på, at der ikke med udfasning af PSO’en er sket en reduktion af mulighederne for at kunne nettoafregne elafgiften, hvilket udgør langt den største gevinst ved at kunne nettoafregne.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Stormgade 2-6

1470 København K

 

T: +45 3392 2800

E: efkm@efkm.dkwww.efkm.dk