01-03-2017

Billede

01-03-2017

Tekst

Politikerne løber nu fra alle deres løfter i forbindelse med solcelleloven.

Gebyrgribben slippes nu løs på alle de private danske solcelle-ejere, som investerede mere end i alt kr. 12 milliarder, for at vores politikere kunne opfylde EU’s krav til en alsidig grøn omstilling.

Den såkaldte nettomåler ordning blev oprindeligt (2011) skruet sådan sammen, at private El-forbrugere kunne ”gemme” den overskydende strøm på El-nettet, når solen skinnede mest, for så at hente strømmen hjem igen, når solen ikke skinnede. Der skulle kun betales for målerleje og lidt administration. En evt. overskydende årsproduktion kunne sælges for kr. 0,60 pr kWh i de første 10 år, og derefter for kr. 0,40 i op til 20 år fra anskaffelsen. Herefter kunne strømmen sælges til markedsprisen (produktionsprisen). Hvis man havde et positivt nettoforbrug på årsbasis, skulle der betales for dette på lige vilkår med øvrige kunder (godt og vel kr. 2,- pr. kWh).

20 års garantiperiode skulle sikre økonomien for solcelle-ejerne.

Der var altså tale om en ”politisk garantiperiode” på 20 år, hvilket også var den anslåede levetid for et sådant anlæg. De mere seriøse producenter og leverandører regnede dog med, at ”hjertet” i anlægget – den såkaldte inverter – skulle udskiftes efter ca. 15 år. Det var ligeledes meget tvivlsomt, om de Kina-producerede solcelle paneler, kunne stå distancen i vores noget omskiftelige klima.

Solcelle-loven satte gang i erhvervslivet og ethvert ”garage-firma”, der kunne finde nogle folk, uden højdeskræk, til at montere solcelleanlæg, lovede forbrugerne ”guld og grønne skove”. Man brugte alle kneb, og politikernes fine løfter, for at fremstille investeringen som et ”guld-æg”. Man fremviste også en historisk kurve over El-prisens udvikling over tid, og den havde kun været konstant stigende. Dette var nok den mest plausible grund til, at man skulle investere i solceller.

De første solcelleanlæg kostede ”kassen”.

At det gik så hurtigt, og lød så godt, har helt sikkert skubbet lidt til den lille misundelse. De fleste glemte nok også hurtigt, at de første ”grønne” investorer, måtte betale en meget høj pris for deres anlæg, og især hvis man ville satse på kvaliteten frem for den billigste pris. De såkaldte ”first movers”, der var interesserede i at investere Kr. 90.000 – 180.000 for et solcelleanlæg, har haft meget svært ved at forrente deres anlæg. De, der købte billige anlæg, har også haft store problemer med deres anlæg. Disse anlæg skuffede på både ydelsen og kvaliteten og har derfor kostet ekstra til service. Produkt-garantierne har også givet problemer, idet producenter og/eller leverandører i mange tilfælde var gået konkurs, når reklamationsretten skulle indfries.

Vores solcelle-paneler er produceret på Lolland, hvor fabrikken efterhånden opnåede støtte fra EU. Nogle år efter, hvor det ikke længere var ”politisk korrekt” at etablere solcelle-anlæg, blev støtten fjernet, og fabrikken måtte så dreje nøglen om, og lukke. Endelig blev mange anlæg sat op på kundernes huse på en sådan måde, at ydelsen ikke blev så optimal som muligt. Ofte var det ”bordet fanger”, idet der nu var boret mange montage-huller i tegl-stenene.

Folkestemningen overfor de ”heldige” solcelle-ejere har uden tvivl medvirket til, at Energinet Danmark og EL-selskaberne nu har kunnet ”snige” nye afgifter ind ad bagdøren uden at vække nævneværdig opsigt. Det drejer sig om, at alle nu skal betale både Net-tarif og Rådigheds-tarif.  Afgifter som solcelle-investorer tidligere var fritaget for, som en del af solcelle-lovgivningen, da økonomien ellers ikke kunne hænge sammen.

De nye tariffer skulle åbenbart være en ”overraskelse” for solcelle-ejerne!

Vores eget anlæg er sat op på sommerhuset på Falster, og vi er derfor kunder i SEAS NVE’s område. Vi er gamle kunder, og Seas ved derfor med sikkerhed, at vores folkeregister-adresse er i Københavns-området. Lige så sikkert er det, at 99,9 % af alle henvendelser sker pr. e-mail. Lige netop i denne sag fik vi dog et almindeligt brev i vores postkasse på Falster ?? Postkasserne er her udsat for både regn, umådelige mængder reklamer, hvor et brev meget nemt kan gemme sig, og til tider også hærværk. Jeg fandt dog på et tidspunkt et meget vådt brev, som oplyste os om den nye såkaldte ”tarifering”. Man oplyste også priserne på de nye afgifter, som følger: Net-tariffen ville være 0,3533 øre / kWh og Rådigheds-tariffen ville beløbe sig til ca. kr. 81,- pr år. Ingen af delene var således noget der spændte totalt ben for vores investering. Alligevel stod der også noget om en høring, og at høringssvar fristen ville være august 2016. Alle relevante forbrugerorganisationer ville blive spurgt til råds. HVAD MED SOLCELLE-EJERNE ?? Det er jo unægteligt dem, der har deres økonomi  i klemme her.

SEAS NVE - kunderne blev fejlinformerede om de nye tariffer.

Efter svarfristen var udløbet, fik vi så et brev på vores hjem-adresse stilet til min kone. Brevet var umiddelbart en kopi af brevet, som tidligere var sendt til den ”forkerte” postkasse. Man skulle se meget godt efter, for at få øje på, at en ”beklagelig” fejl nu var rettet. Net-tariffen var ikke 0,3533 øre, men 0,3533 Kr. pr kWh. Dette var jo en helt anden sag (fejlen er således en faktor 100 !!). Jeg undersøgte derfor nærmere, hvem der havde kunnet varetage vores interesser, og hvad de havde svaret på høringen. Forbrugerrådet TÆNK havde været ”part” i høringen, men havde ikke sat sig ind i sagen overhovedet. Man havde fundet et svar fra en anden organisation, som lød plausibelt, og havde så tilsluttet sig dette svar med kommentaren: ”Det lyder rimeligt, at alle skal være med til at betale alle drift-omkostningerne, der er forbundet med El-produktion, og -leverance. SÅDAN !!

Tænk’s lidt arrogante motto er ellers: ”Vi tænker før du handler”, men dette havde man lige valgt at fravige i denne sag.

Brevene fra SEAS NVE var meget officielle, og på flere sider. Man må derfor gå ud fra, at disse er sendt til alle kunder med et solcelle-anlæg. Man kan derfor ikke sige, at informationerne ikke er givet, men at ”sløringen” af budskabet har været påfaldende effektiv. Om andre El-selskaber har gjort noget tilsvarende, vides endnu ikke. Fakta er, at der ikke har været nævneværdig debat om emnet, ligesom man ikke har hørt noget særligt fra de ca. 98.000 husstande, som vil få deres investering i solcelle-anlæg ødelagt. Jeg er sikker på, at der vil lyde et ”ramaskrig”, når det går op for alle disse familier, at ”tarif-gribben nu skal fodres”.

De nye tariffer opkræves helt tilfældigt og uretfærdigt!

Den spinkle økonomi i langt de fleste solcelleanlæg skal altså nu belastes med Kr. 0,3533 pr. kWh, som modtages fra El-nettet. Altså også den ”grønne” strøm, som man selv har produceret tidligere, og sendt ud i nettet.  Hvordan opgøres dette så, hvis der er både egenproduktion og levering fra nettet samtidigt ?? Ja, nu bliver det rent ”Kasino Monte Carlo”. Det vil helt afhænge af, hvor man bor i landet, altså hvilket selskab, der er EL-leverandør. Der benytter ikke samme type målere overalt. Der er tale om både individuelle- og summerende målere. De individuelle typer måler forbruget – som navnet antyder – individuelt på de 3 faser, mens de summerende måler det meget mere retfærdige totale netto-Elforbrug.

Din El-måler er en ”lommetyv”!

Lad os lige se på, hvad der sker, når det går galt med de individuelle målere. Et mindre anlæg kan være indrettet således, at egenproduktionen sendes ud på en enkelt fase (eller måske 2). Hvis vi så producerer f.eks. 2 kWh i et givet tidsrum, på den ene fase, mens vi samtidigt forbruger f.eks. 3 kWh (El-vandvarmer, komfur og ovn, eller El-varme) på de to andre, er det kun forbruget der benyttes som grundlag for afgifterne. Vi betaler altså afgift for de leverede 3 kWh, mens det reelle netto-forbrug kun er 1 kWh. Det er således en afgift på 3 gange så meget som almindelige El-forbrugere skal betale.

Et større anlæg på op til 6 kW (max. lovlig effekt for private anlæg) vil altid sende den overskydende egenproduktion ud på alle tre faser. Lad og sige, at vi har en overskydende produktion på 3 kWh, som sender 1 kWh ud på hver af de 3 faser. Lad os også sige, at vi samtidig skal bruge f.eks. 3 kWh ekstra på en given fase i huset. Vi bliver nu tilskrevet afgift for det nettoforbrug, vi har på den mest belastede fase, altså 2 kWh. Vores samlede netto-forbrug har jo været i alt 0 kWh, og vi betaler derfor uendeligt mange % i afgift, for ingenting. Det er kun fantasien, der sætter grænser for mange andre ekstremt uretfærdige eksempler. Det skal bemærkes, at SEAS NVE kun har opsat individuelle målere, hos solcelle-ejerne, i deres område.

Hvad forklares de nye tariffer så med?

Lad os lige se på, hvad de nye tariffer skal ”forklares med”:

Net-tarif forklares ved, at den strøm vi modtager fra nettet, også ”slider” på ledninger, kabler og transformere, og at vi derfor også skal være med til at betale vedligeholdelse af disse.

Vi skal her huske, at El-selskaberne ikke skal ud og sætte tykkere ledninger op, men derimod får lidt ekstra kapacitet, når solen skinner og solcelleejerne derfor sender strømmen den anden vej i nettet. Netto-strømmen bliver således mindre.  Når solen ikke skinner, er forbruget som tidligere, altså før solcelle-loven, og de mange anlæg.

Rådigheds-tarif skal dække den strøm-kapacitet vi kan komme til at trække på, når solen ikke skinner.

Igen kunne man påstå, at det stort set er ”gyngerne og karrusellen”.  Endelig kan man sige, at fritagelse for disse tariffer var ”tænkt” ind i solcelleloven, for at gøre det tilpas attraktivt til, at få private til at investere i anlæggene.

”Lejeværdi” af skønnet egetforbrug af egenproduceret El .?

Beregningsmodellerne for de nye afgifter bygger også på et anslået egetforbrug af egenproduktionen. Dette tiltag betyder, at det ikke længere kan svarer sig, at tænke ”grønt”, og forbruge så meget af ens egenproduktion som muligt. Hvis vi alle sparer på den kul-producerede El.,  må det anslåede forbrug af ”sol-strøm”  jo sættes op !! Dette passer meget dårligt med fremtidens planer om et udbygget ”smart-grid”, altså et intelligent El-net, hvor ressourcerne benyttes mest optimalt. Planerne er også, at alle muligheder for at opbevare overskydende EL-produktion, skal udnyttes. El-bilerne lades, når der er overskydende strøm, ligesom bilernes batterier skal være back-up i forbindelse med kortvarige spidsbelastninger af El-nettet. Det vil også meget snart være økonomisk forsvarligt at gemme vores overskydende solcelle-strøm i nogle større eller mindre batteri-pakker, så vi ikke belaster infra-strukturen i El-nettet. Sidstnævnte er også lagt for had, mens vindmøllerne gerne må producere, som vinden blæser.  Der er nok ikke mange, som har lyst til at investere endnu mere, i denne retning, hvis man fortsat også skal have afgifter af et skønnet egetforbrug af egen strøm.  Det er lige så langt ude, som ”lejeværdi af egen bolig”, men her har man jo også fundet et mere abstrakt navn, for nøjagtigt den samme skat.

Solcelle-strøm i højspændingsnettet?

Bortset fra disse åbenlyse urimeligheder, vil Energinet Danmark også gerne have en afgift for solcelleejerenes brug af højspændingsnettet. Man argumenterer for, at vi jo skal have leveret El, når solen ikke skinner.  Denne El. kan komme langvejs fra (havvindmøller eller store kraftværker), og så bruger solcelle-folket højspændings-nettet på lige fod med andre forbrugere. Man kunne også anskue det således, at vores anlæg jo netop aflaster både distributions- og højspændings-nettet, når solen skinner, og at det således går lige op. Den overskydende strøm fra et solcelleanlæg kommer heller ikke helt ud i højspændingsnettet, idet strømmen er så ”doven”, at den løber ind til vores nærmeste naboer i lokalområdet.

Solcelle-strøm forbruges i lokalområdet!

Den lange vej ”hjem” til El-værket, er alt for vanskelig at forcere (modstand i ledningsnettet). Resultatet bliver derfor, at de store strømme fra El-værket i stedet bliver mere eller mindre reduceret, når solen skinner. Man kan spørge sig selv om det er rimeligt, at de lokale forbrugere så skal have mindre afgifter på deres El-forbrug, blot fordi de bor i nærheden af en solcelle-investor med ondt i økonomien.

PSO-afgifter til solcelle-investorerne – Den grønne omstilling skal jo betales !

Nu er det netop vedtaget, at den såkaldte PSO-afgift skal fjernes (EU mener, at det er ”skjult” støtte til danske virksomheder i forbindelse med grøn omstilling). Vi skal derfor alle sammen dække dette hul ved at betale afgiften over bundskatten. Endnu en ændring, der rammer skævt i forhold til solcelleejerne, som jo selv har betalt for den grønne omstilling. Vi får ”misundelses- afgifterne” plus PSO-skat, mens alle andre bliver kompenseret med en billigere EL-regning.

Vi skal huske, at det var fint nok, da vi private skulle betale rigtig mange penge for vores anlæg (vores DK- producerede kostede omkring  Kr. 160.000,-), for at Danmark kunne opfylde de grønne aftaler, politikerne havde underskrevet i EU. Vores anlæg er finansieret med et 20 årligt lån, hvor vi betaler nøjagtigt det samme for lånet, som vores daværende EL-regning. Vi har derfor først reelt sparet én Kr., hvis anlægget viser sig at kunne holde lidt mere end de 20 år. Hvis El-priserne havde fortsat deres himmelflugt, havde vi sparet udgifterne til stigningerne, men nu falder El-priserne derimod. Efter de 20 år, går vi jo også automatisk over på den nye ordning, med en netto-målerordning på time-basis. Dette er endnu en økonomisk ”show-stopper”, som er kommet til, da man ville bremse op for flere solcelleanlæg.  Det lykkedes over al forventning, men vi kommer ikke uden om, at dette også var et løftebrud, eller skal vi bare kalde det ændrede regler, efter ”ludospillet” var startet.  

Levetiden på inverteren anslås at være ca. 15 år. Med de øgede afgifter, en ny inverter til Kr. 15.000,- og noget service undervejs, er det nu en sikker underskudsforretning, i størrelsesordenen Kr. 2500 – 3500 pr. år, i vores tilfælde!

Politisk troværdighed = 0.

Tilliden til politiske løfter må herefter være på et 0-punkt for de ca. 100.000 familier, der var ”blåøjede” nok til at hoppe på limpinden. Man fristes til at lege lidt med tanken om, at hvis blot ét politisk parti, forud for næste valg, ville love at sikre solcelleejernes investeringer og holde de oprindelige løfter, ja – så var der nok potentielt ca. 250.000 stemmer i dette (husstande med 2 voksne, hjemmeboende unge over 18 og/eller familie med nogle rigtige venner).

Sluk for den dyre varmepumpe, og brug din brændeovn.

Vi vil i hvert fald slukke for vores varmepumpe, og primært benytte vores brændeovn til opvarmning, da dette vil være det billigste. Hvis de fleste solcelle-ejere gør det samme, kan man med rette spørge, om det var det vores politikere ville have ud af ”den grønne omstilling”, som således går i ”brunt” som i det tidligere østtyskland, hvor brunkuls-osen lå tykt over de fleste byer om vinteren.

 

Ole Erik Toft

 

NB! Se ministerens svar på denne artikel under fanen ”Ministerens Svar”.