Vilkår

Ved underskrift af Aftalen bekræfter Kunden at have modtaget og læst følgende vilkår, der er gældende for varmeleveringen:

 

 • Almindelige bestemmelser for levering af varme - Privatkunde
 • Bilag 1 - Takstblad - Privatkunde
 • Bilag 2 - Standardinstallation af en Best Green varmepumpe

Levering af varme

Best Green forpligter sig til at levere varme til Ejendommen i Aftalens løbetid i overensstemmelse med vilkårene i Aftalen med tilhørende bilag.

 

Installation af Varmepumpeanlægget

Best Green installerer varmepumpe (”Varmepumpen”), styreboks, indedel og tilbehør (samlet benævnt ”Varmepumpeanlægget”) på Kundens ejendom til brug for opvarmning af Ejendommen. Medmindre andet er aftalt leverer Best Green en standardinstallation, jf. bilag 2.

 

Varmepumpeanlægget udgør en komplet varmeinstallation, der kan fungere sammen med det eksisterende varmeanlæg på Ejendommen, i det omfang der ikke sker udskiftning i forbindelse med installation af Varmepumpeanlægget.

 

Det påhviler Kunden at sikre, at Ejendommen lovligt kan tilsluttes Varmepumpeanlægget i henhold til de for Ejendommen gældende lokalplaner og anden offentligretlig regulering.

 

Tidspunkt for installation af Varmepumpeanlægget

Medmindre andet aftales, installeres Varmepumpeanlægget senest 6 uger efter, at aftalen er indgået. Tidspunkt for installation aftales nærmere mellem Kunden og Best Greens installatør.

 

Aftalens varighed og ophør

Aftalen kan opsiges skriftligt med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 11 måneder efter Aftalens indgåelse. Fra Best Greens side kan Aftalen dog tidligst opsiges til ophør den 31. december 2027.

 

Rettigheder til indberetning og salg af energibesparelse

Retten til at indberette energibesparelsen, der opstår i forbindelse med installation af Varmepumpen hos Kunden, samt indtægter fra indberetningen tilfalder Best Green, jf. bekendtgørelse nr. 830 af 27. juni 2016 og aftale af 16. december 2016.

 

Kunden bekræfter ved underskrift af Aftalen, at Best Green i forbindelse med Energiselskabernes Energispareindsats overdrager energibesparelsen til et Energiselskab. Kunden kan ikke sælge energibesparelsen til anden side. Kunden har ydermere ikke allerede ansøgt om eller modtaget tilskud til energibesparelser på samme opgave hos andre aktører eller selskaber. Best Green forbeholder sig retten til at ændre indholdet af Aftalen, såfremt og i det omfang det er en konsekvens af lovgivningsmæssige ændringer.

 

Indgåelse af aftalen

Kunden forpligtes af nærværende aftale, når Kunden har underskrevet aftalen digitalt ved brug af NemID. Aftalen er indgået ved Best Greens fremsendelse af ordrebekræftelse til Kunden pr. e-mail.

 

 

Almindelige bestemmelser for levering af varme Privatkunde – gældende pr. 1. januar 2017

 

 

 

1                          GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1.1  Best Green A/S’ almindelige bestemmelser for levering af varme er gældende for kundeforholdet mellem Best Green A/S, Chr. M. Østergaards Vej 4a, 8700 Horsens, CVR. nr. 36556358 (herefter benævnt ”Best Green”) og ejeren af ejendommen (herefter benævnt ”Kunden”), der har indgået Aftale om varmelevering fra varmepumpe med Best Green.

1.2  Kundens varme leveres fra en luft-vand varmepumpe, ejet og drevet af Best Green, der er installeret på Kundens ejendom. Kundens betaling for levering af varme fra Varmepumpen består af et fast abonnement samt en variabel varmebetaling afhængig af faktisk varmeforbrug.

1.3  Det aftaleretlige forhold mellem Best Green og Kunden er fastsat i ”Aftale om varmelevering - Privatkunde” med tilhørende bilag (herefter benævnt ”Aftalen”). Definitioner anvendt i Aftalen finder tilsvarende anvendelse i nærværende Almindelige bestemmelser for levering af varme.

2                       ETABLERING/ÆNDRING AF VARMEPUMPEANLÆGGET M.V.

2.1  Kunden stiller den fornødne plads til rådighed til brug for installation af Varmepumpeanlægget, etablering af afspærringsventiler og målerarrangement m.v. Kunden er forpligtet til at sikre Best Green let adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse, jf. pkt. 9.

2.2 Arbejde udført i forbindelse med anlægsinstallation, vedligehold, reparation og nedtagning af varmepumpen afleveres fagmæssigt korrekt og i håndværksmæssig forsvarlig stand af Best Green i overensstemmelse med gældende regler og forskrifter. Omkostninger til istandsættelse, reparation og maling af ejendommen, der skal udbedres som følge af nedtagning af eksisterende varmeanlæg, installation af Varmepumpeanlægget, samt efterfølgende nedtagning af Varmepumpeanlægget ved ophør af Aftalen påhviler Kunden.

2.3 Ved eventuelle tekniske forstyrrelser som relaterer sig til Varmepumpens teknik, rettes henvendelse til Best Greens installatør.

3                          EJERFORHOLD TIL VARMEPUMPEANLÆGGET

3.1 Best Green ejer Varmepumpen og kompressorer samt Varmepumpeanlæggets indedele, som dækker akkumuleringstank og styresystem samt øvrige dele, der indgår som en fast bestanddel af Varmepumpeanlægget.

3.2 Kunden ejer og er ansvarlig for husets øvrige dele af varmesystemet, herunder radiatorer, varmepaneler og varmerør. Kunden er ansvarlig for at holde disse dele var varmesystemet i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering.

4                          TILSLUTNINGSBIDRAG

4.1 Kunden betaler tilslutningsbidrag, jf. Best Greens takstblad, for at blive tilsluttet Varmepumpen. Tilslutningsbidrag forfalder til betaling 14 dage efter, at installation af Varmepumpen er afsluttet.

5                          EJERSKIFTE

5.1 Ejerskifte skal meddeles til Best Green. I forbindelse med ejerskiftet skal hovedmåleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning om dette skal meddeles til Best Green senest 8 dage før ejerskifte.

5.2 Den hidtidige ejer (Kunden) er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil Best Green skriftligt har accepteret den nye ejers indtræden i aftaleforholdet med Best Green. Den hidtidige ejer skal drage omsorg for, at den nye ejer orienteres om, at Best Green har ejendomsretten til varmepumpen, og at den nye ejer har mulighed for at indtræde i den hidtidige ejers forpligtelser over for Best Green. Indtræden i den hidtidige ejers forpligtelser over for Best Green er betinget af positiv kreditvurdering.

5.3  Hvis der foreligger positiv kreditvurdering af den nye ejer, fremsender Best Green, i forbindelse med ejerskifte, et velkomstbrev til den nye ejer med tilbud om at indtræde i aftaleforholdet med Best Green på de vilkår, som er gældende for den hidtidige ejer. Den nye ejer indtræder i aftaleforholdet ved skriftlig accept af Best Greens tilbud om at indtræde i aftaleforholdet med Best Green.

5.4  Hvis Best Green ikke modtager meddelelse om ny ejer, er Kunden forpligtet til at betale såvel fast abonnementsbidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil Best Green har modtaget meddelelse om ny ejer. Ligeledes er Kunden forpligtet til at betale såvel fast abonnementsbidrag som forbrugsbidrag efter måler, hvis Best Green ikke skriftligt har accepteret den nye ejers indtræden i aftaleforholdet med Best Green.


 

5.5  Eventuelt gebyr for flytteopgørelse fremgår af Best Greens til enhver tid gældende takstblad.

5.6  Gældende leveringsbestemmelser, takstblad samt eventuel aflæsningsbog kan rekvireres hos Best Green eller hentes på Best Greens hjemmeside www.bestgreen.dk.

6                          OPHØR AF AFTALE OM VARMELEVERING - PRIVATKUNDE

6.1 Opsigelse af Aftalen kan ske i overensstemmelse med de i Aftalen fastsatte vilkår om uopsigelighed, opsigelsesvarsel og ophør.

6.2 På ophørstidspunktet er Kunden forpligtet til at betale:

 1. a.         Skyldig betaling for varme
 2. b.         Skyldige abonnementsbidrag

6.3  Ved ophør af Aftalen afbryder og nedtager Best Green Varmepumpen (udedelen) og afblænder tilførsel til Ejendommen. Best Green kan frit vælge, om Best Green nedtager Varmepumpeanlæggets indedel eller overdrager ejendomsretten til indedelen til Kunden ved ophør af Aftalen. I forbindelse med ophør af Aftalen faktureres Kunden udtrædelsesgebyr, jf. Aftalens bilag 1, til dækning af omkostninger til afbrydelse og nedtagning af Varmepumpen.

7                          DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF VARMEANLÆGGET

7.1  Varmen leveres som cirkulerende varmt vand fra Varmepumpen, med en temperatur, der reguleres efter udetemperaturen. Det cirkulerende varme vand må kun benyttes til cirkulering i Ejendommens varmeinstallation.

7.2  Kunden er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af vand fra varmeanlægget, og at den del af Ejendommens varmeinstallation, der tilhører Kunden, holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Hvis Kunden udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af varmeanlægget, sådan at der derved påføres Best Green tab eller ulemper, og Kunden ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er Best Green berettiget til at bringe forholdene i orden for Kundens regning.

7.3 Til enhver udførelse af arbejder på Ejendommens varmeinstallation

– udover på selve Varmepumpens inde- og udedel, der serviceres af Best Green - skal der anvendes firmaer med autorisation som VVS-installatør. Såfremt Kunden ønsker det, anviser Best Green gerne VVS-installatører med særligt kendskab til drift af varmeanlæg forsynet med varmepumpe.

7.4  Best Green har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte Varmepumpen på installationsadressen.

7.5 Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari eller eftersyn kan forekomme uden varsel.

7.6  I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig levering gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. Best Green er dog i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Best Greens side.

7.7  Best Green påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter, svigt i IT-systemer herunder hackerangreb og nedbrud eller andre forhold, som er uden for Best Greens kontrol. Best Green fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen.

7.8  Best Greens personale eller personer udpeget af Best Green skal, så længe Ejendommen er tilsluttet Varmepumpen, mod behørig legitimation, til enhver tid have adgang til alle dele af Ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse. Så vidt det er muligt kontakter Best Green Kunden og aftaler tidspunkt for Best Greens besøg hos Kunden.

7.9  Kunden er forpligtet til selv eller via Kundens husforsikring at dække enhver skade på Varmepumpeanlægget, herunder:

 • Fejl, som er forårsaget af manglende pasning, hærværk, frost- og vandskade samt overspænding (lynnedslag), medmindre fejlen kan henføres til forhold, som udspringer fejl, mangler eller slitage i Varmepumpen,
 • Skader eller fejl forårsaget af uautoriserede personers indgreb i Varmepumpen,
 • Skader eller fejl på eller forårsaget af Ejendommens elinstallation,
 • Skader eller fejl i den varmefordelende del af varmeanlægget (rør, radiatorer mv.)
 • Skader eller fejl som følge af kombinationsdrift (f.eks. fastbrændsels-, solvarmeanlæg eller lignende)

 

 

 

 • Skader eller fejl som følge af strømsvigt, vandpåfyldning,         fejlbetjening               af Varmepumpeanlægget, eller fejlbetjening, fejljustering og indstilling af klimastyringen, medmindre fejlen kan henføres til forhold, som udspringer handlinger, som Best Green er ansvarlig for.
 • Omkostninger til forgæves kørsel til teknikerbesøg ved adviseret serviceeftersyn eller rekvireret tilkald.

Kunden er forpligtet til at tegne og opretholde sædvanlig tingsskadeforsikring (husforsikring), der dækker skade på Varmepumpeanlægget (herunder som følge af lynnedslag og el- skade), hærværk, brand og tyveri.

8                          TARIFFER

8.1  Kunden er forpligtet til at meddele Best Green enhver ændring, der har indflydelse på afregningen.

8.2  Priserne i takstbladet reguleres én gang årligt, jf. Bilag 1 – Takstblad, som til enhver tid kan findes i opdateret version på www.bestgreen.dk

9                          MÅLING AF VARME- OG ELFORBRUG, HERUNDER ANVENDELSE AF FJERNAFLÆSNING

9.1  Best Green leverer det måleudstyr, der er nødvendigt for afregning af varmeforbruget mellem Kunden og Best Green, og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering.

9.2  Kunden accepterer, at Best Green indsamler og deler varmepumpens produktionsdata og ejendommens forbrugsdata med tredjemand til brug for analyser, driftsovervågning og afregning af driftstariffer.

9.3  Målerne ejes og vedligeholdes af Best Green. Best Green er i øvrigt berettiget til at udskifte målere, når det findes påkrævet.

9.4  Målere må ikke flyttes uden Best Greens godkendelse. De plomber der er anbragt ved målere og haner må kun brydes af Best Greens personale eller af Best Green dertil bemyndigede personer.

9.5  Foretages der indgreb mod måler eller plomber, og dette medfører tvivl om målingens korrekthed, annulleres målingen, og Best Green beregner forbruget. Indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse.

9.6  Såfremt Kunden opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette Best Green uvedkommende.

9.7  Med henblik på afregningen af varmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af målere. Best Greens personale skal have uhindret adgang til målere, jf. pkt. 7.8. Hvor det er muligt anvender Best Green fjernaflæsning af måleren.

9.8  Ved installationer, hvor måleren er fjernaflæst, foretager Best Green selv aflæsning.

9.9  Kan aflæsning ikke opnås ved fjernaflæsning eller Best Greens henvendelse, kan der udstedes regning baseret på et forbrug beregnet af Best Green.

9.10  Best Green er berettiget til at opkræve betaling for måleraflæsninger, som rekvireres af Kunden, med mindre disse udgifter i henhold til pkt. 9.14 skal afholdes af Best Green.

9.11 Hvis der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem målerens registrerede forbrug og det sandsynlige forbrug, kontrolleres måleren for eventuelle fejl, og forbruget fastsættes efter Best Greens skønsmæssige beregning af forbruget, og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Hvis Kunden kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til dette i fastsættelsen af forbruget.

9.12  Best Green har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved flytningen afholdes af Best Green.

9.13  Ønsker Kunden måleren flyttet, skal flytningen godkendes af Best Green. Udgiften til flytningen betales i så fald af Kunden.

9.14  Best Green er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre målerafprøvning. Kunden kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til Best Green forlange at få måleren afprøvet. Hvis de måleafvigelser, der konstateres ved afprøvningen, er større end de fastsatte grænser, der gælder for fjernvarmemålere, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse med målerafprøvningen af Best Green.


9.15  Måleren anses for at vise rigtigt, når denne ved afprøvning i en akkrediteret prøvestand af en uafhængig 3. mand har en relativ måleafvigelse, som er mindre end eller lig med de grænser for måleafvigelser, der er fastsat af myndighederne.

9.16  Hvis afvigelsen overskrider disse grænser, afholdes udgiften til såvel måleraflæsning som målerafprøvning af Best Green, og afregning med Kunden reguleres efter Best Greens rimelig skøn med udgangspunkt i gældende vejledninger om beregning af fjernvarmeforbrug.

9.17  Hvis Kunden har, eller burde have, en formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er Kunden forpligtet til omgående at underrette Best Green om det.

9.18  Ved installationer med fjernaflæsning vil der foretages hyppige/løbende aflæsninger, uden efterfølgende afregning, udelukkende for afklaring af forhold vedrørende Best Greens drift (varmetab, temperatursvingninger, svingende belastning) samt forhold, der blot er nødvendige for den daglige drift og forbrugerservice.

10                        BETALING M.V.

10.1  Best Green kan udskrive et antal acontoregninger. Antallet af acontoregninger fastsættes af Best Green. Hvis forbruget ændrer sig i forhold til acontofastsættelsen, kan Best Green vedtage at ændre de efterfølgende acontoregninger

10.2  Endelig afregning af forbruget finder sted senest 3 måneder efter årsaflæsningen, og senest 3 måneder efter fraflytning fra ejendommen i tilfælde af ejerskifte.

10.3  Hvis der konstateres et unormalt forbrug forårsaget af en defekt varmeinstallation og/eller fejlbetjening af Varmepumpeanlægget, defekt måler, målerstop etc., og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, fastsættes beregning af forbruget efter Best Greens rimelig skøn med udgangspunkt i gældende vejledninger om beregning af fjernvarmeforbrug. Best Green er berettiget til at kræve betaling for sine meromkostninger til drift og administration som følge af et eventuelt merforbrug.

10.4  Regninger vedrørende varmeforsyning skal betales til den betalingsdato, der er anført på regningerne. Regningerne fremsendes så betids, at betalingsfristen overskrider et månedsskifte. Sker betaling ikke rettidigt, er Kunden forpligtet til at betale rykkergebyr, jf. Best Greens takstblad samt morarenter, jf. den til enhver tid gældende rentelov.

10.5  Gebyret, der dækker Best Greens omkostninger som følge af restancen, skal sammen med eventuelle renter fremgå af regningen.

10.6  Best Green er berettiget til at afbryde varmepumpen, hvis der ved inkassobesøget ikke opnås betaling af restancen eller stilles sikkerhed for fremtidige leverancer.

10.7  Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil den nye ejer er indtrådt i aftaleforholdet, jf. pkt. 5.

11                        DEPOSITUM/ANDEN SIKKERHEDSSTILLELSE

11.1  Best Green kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at Best Green uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til Kunden.

11.2  Der vil altid ske en individuel bedømmelse af Kundens forhold, inden der stilles krav om depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Der stilles kun krav om depositum, hvis Kunden, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.

12                        IKRAFTTRÆDEN OG ÆNDRING AF BESTEMMELSERNE

12.1  Nærværende "Almindelige bestemmelser for levering af varme” er

gældende fra den 1. januar 2017.

12.2  Best Green er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne. Meddelelse om ændringer sker ved direkte henvendelse til Kunden.

 

***

Horsens, den 1. januar 2017

 

Bilag 1 - Takstblad – Privatkunde - pr. 1. januar 2017

Følgende takster er gældende for Best Greens levering af varme til Kunden.

 

Tilslutningsbidrag – KAMPAGNEPRIS

Pris

Tilslutningsbidrag ved skift fra olie- eller gasfyr (de første 100 underskrevne kontrakter)

14.985 kr.

Tilslutningsbidrag ved skift fra olie- eller gasfyr (de næste 101 – 200 underskrevne kontrakter)

19.985 kr.

Tilslutningsbidrag ved skift fra el-varme eller træpillefyr

40.000 kr.

Driftstariffer

 

Fast abonnement for service, vedligehold, drift og administration

5.000 kr. / År

Varmebetaling

0,85 kr. / kWh

Mindsteforbrug 13.500 kWh svarende til

11.475 kr. / år

El-refusion forbrugt af Varmepumpen*

1,44 kr. / kWh

Øvrige

 

Rykkergebyr pr. rykker

100 kr.

Ekspedition af indbetaling af faktura ved brug af andre end de anviste betalingsmåder. Best Green anvender p.t. BetalingsService. Gebyret opkræves pr. regning.

50 kr.

Inkassomeddelelse pr. meddelelse

100 kr.

Lukkebesøg pr. besøg i almindelig arbejdstid

375 kr.

Genoplukning pr. besøg i almindelig arbejdstid

375 kr.

Betalingsordning

100 kr.

Udkørende fogedforretning

330 kr.

Flytteopgørelse

100 kr.

Udtrædelsesgebyr

10.000 kr.

Renter: Nationalbankens udlånsrente + 7% p.a.

 

 

* El-refusionsprisen afspejler, at en husstand som har el som primær varmekilde opnår ret til en lavere elafgiftssats på alt elforbrug over 4.000 kWh/år. I 2017 udgør elafgiftssatsen for el til opvarmning 40,5 øre/kWh. Best Green refunderer den gennemsnitlige el-omkostning pr. kWh varmepumpen forbruger. El refusionen er opgjort til 1,44 kr./ kWh, der er den gennemsnitlige elpris for el til varmepumper i Danmark (3. kvartal 2016). Der vil være lokale/regionale forskelle i den endelige elpris, dvs. at man reelt kan opleve at betale enten mere eller mindre for den brugte el end el-refusionen. El-refusionsprisen reguleres kvartalsvis, på baggrund af forgående kvartals data.

 

Best Green forbeholder sig ret til at regulere prisen for det faste abonnement og varme en gang årligt pr. 1. januar med stigninger i nettoprisindekset, jf. bekendtgørelse nr. 76 af 3. februar 1999 af lov om beregning af et nettoprisindeks med senere ændringer. Såfremt Best Green regulerer prisen, vil reguleringen ske med udgangspunkt i det offentliggjorte indeks for seneste oktober måned i forhold til oktober måned året før.

 

Mindsteforbrug pr. år opgøres pr. kalenderår. Krav om mindsteforbrug finder ikke anvendelse i installationsåret. Ændring af øvrige takster kan ske med 6 mdr. skriftlig varsel.

 

Bilag 2

 

Standardinstallation af en Best Green varmepumpe

Betingelser for at leverance kan udføres som en del af standardinstallationen:

 

  • Best Greens installatør skal inden aftaleindgåelse have gennemgået boligen for vurdering af muligheden for at etablere varmepumpe.

 

  • Best Greens installatør skal have dimensioneret Varmepumpeanlægget.

 

  • Best Greens installatør har ved en husgennemgang oplyst over for Kunden, hvilke tiltag Kunden eventuelt skal foretage, for at en standardinstallation kan udføres (Kundens klargøringsarbejder). I det omfang Best Greens installatør har oplyst over for Kunden, at der skal udføres klargøringsarbejder, er Kunden ansvarlig for, at Kundens klargøringsarbejder er udført inden Best Green påbegynder installation af Varmepumpeanlægget. Kunden kan frit vælge, hvem der skal udføre Kundens klargøringsarbejder.

 

  • Indemodulet skal kunne installeres inden for en afstand af maksimalt 2 meter fra den eksisterende kedels placering.

 

  • Kundens eksisterende kedel og varmvandsbeholder skal være placeret i umiddelbar nærhed af hinanden.

 

  • Varmepumpen skal kunne monteres umiddelbart uden for det rum, hvori indemodulet monteres.

 

  • Afstanden mellem varmepumpe og indemodul må maksimalt være 5 meter

 

  • Rør mellem varmepumpe og indemodul skal kunne føres frit og uhindret, uden at skabe, borde eller andet skal demonteres. Rør føres synligt eller i installationskanal.

 

  • Best Green demonterer eksisterende kedel og varmvandsbeholder.

 

  • Adgangsvejen til Kundens eksisterende kedel er fri og uhindret, således at kedlen kan fjernes uden at døre, trapper, gelændre mm. skal demonteres.

 

  • Best Green monterer varmepumpens indemodul og udemodul. Fundamentet for udemodul laves som to fliser på minimum 60x60 cm.

 

  • Der etableres faskine for kondensvand, alternativt ledes kondensvand til afløb. Faskine eller afløb laves i frostfri dybde.

 

  • Der etableres elforsyning fra ejendommens elinstallation til varmepumpeanlægget og installation for varmepumpe og indemodul udføres. Udetemperaturføler monteres.

 

  • For måling og afregning monteres der varmemåler og elmåler. Varmemåleren registrer den leverede varmemængde fra varmepumpen og elmåleren måler det samlede varmepumpeanlægs elforbrug. Data fra disse målere registreres af Best Green og bruges til optimering af anlæggets ydelse og til afregning.

 

  • Best Greens installatør sætter anlægget i drift og afleverer en idriftsætningsprotokol til Best Green.

 

  • Best Green er berettiget til at oppebære enhver form for energisparetilskud som kan opnås i forbindelse med levering af Best Green varmepumpen.